"மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற"
Copyright © All Rights Reserved by Ask(R) Infra
Terms & Conditions Privacy Policy
"Let him who does virtuous deeds be of spotless mind;
to that extent is virtue; all else is vain show"